Polyfarmacie

Wat is polyfarmacie?

Men spreekt gewoonlijk van polyfarmacie bij gebruik van vijf of meer geneesmiddelen. Polyfarmacie komt vooral voor bij ouderen en kan ongewenste effecten veroorzaken. De kans op interacties en bijwerkingen stijgt namelijk met het toenemen van het aantal middelen dat wordt gebruikt. Bovendien wordt het voor de patiënt moeilijker om medicatiefouten te vermijden en neemt therapietrouw af. 

Doel

Het doel van het zorgprogramma polyfarmacie is het terugdringen van ongewenste medicatie bij patiënten die veel geneesmiddelen gebruiken. Daarnaast richt het programma zich op zelfredzaamheid van de patiënt en gewenste interventies. Hieronder valt ook het selecteren van de meest geschikte toedieningsvorm voor de patiënt, bijvoorbeeld voor het inhaleren bij astma/copd of het uitzoeken van een geschikt oogdruppelapparaatje. 

Voorlichting en interventies

In het zorgprogramma werken huisartsen en apotheker nauw samen, in het bijzonder bij de zorg voor 75-plussers. In enkele gevallen zal de hulp van de specialist nodig zijn om te achterhalen wat de indicatie voor het starten met bepaalde medicijnen is geweest. Zorgplein Zuid heeft interventies voor specifieke doelgroepen in de ouderenzorg en de thuiszorg.